ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Integrovaný plán rozvoje statutárního města Teplice - šance pro trolejbusy

Na konci června 2008 proběhlo na Magistrátě v Teplicích veřejné jednání o integrovaném plánu rozvoje města, který se bude snažit o získání finančních zdrojů z Evropských fondů. Čím je "IPRM" zajímavý ? Jeho hlavním účelem je totiž kompletní obnova vozového parku trolejbusů a celkové zajištění bezbariérového pohybu po městě.
Od hrozby konce po počátek modernizace nízkopodlažními trolejbusy
Již vzdáleně vzpomínáme na doby, kdy se v Teplicích vážně diskutovalo o postupném útlumu tolejbusové dopravy vedoucí k jejímu zrušení. Ještě na počátku roku 2005 nebylo zcela jasné kterým směrem existence trolejbusů povede. Kapku naděje předvedlo zapůjčení trolejbusu 24Tr téhož roku a jeho vyzkoušení v ostrém provozu.
Zlom nastal v roce 2006, kdy město Teplice zakoupilo 2 nízkopodlažní trolejbusy Škoda 24Tr a o rok později další 2 stejného typu. Zdá se, že začíná svítat naděje a vše nasvědčuje, že trolejbusy mají "rozjetou" cestu k modernizace. V roce 2008 vyhlásilo město výběrové řízení a kupuje dalších 5 trolejbusů z toho 2 kloubové.
Na konci roku 2008 tak bude mít vozový park trolejbusů k dispozici celkem 9 nízkopodlažních vozidel. Jenže to nestačí - dlouhobá zastaralost vozového parku vyžaduje razantnější obnovu a tu začal řešit od března roku 2008 vznikající "Integrovaný plán rozvoje statutárního města Teplice".
Z obsáhlého projektu IPRM lze vyčíst mnoho zajímavých údajů, které níže shrnujeme - cílem je modernizace nákupem nových trolejbusů a vytvoření bezbariérového města.
IPRM, projekt č.1. - Šance pro 26 nových trolejbusů z peněz Evropských fondů v letech 2009-2011
Možností jak dosáhnout na peníze z Evropských fondů sloužících k podpoře rozvoje měst není v Teplicích jak se zdá mnoho. U města, které se vyznačuje dlouhodobě prakticky nulovou zadlužeností totiž můžeme většinu investic do rozvoje městské infrastruktury s nadsázkou charakterizovat jako "pořídíme si jen to, na co máme našetřeno" a "nejsme charita". Při zajišťování provozu MHD se Teplice v minulosti vydaly cestou pronájmu soukromému subjektu se kterým se každoročně schvaluje výše dotace a rozsah provozu. Dopravce již dnes funguje v širším rozsahu avšak vozový park trolejbusů včetně infrastruktury a zázemí pro jejich provoz je i nadále v majetku města.

Při hledání cesty "jak se dostat k čerpání prostředků z Evropských fondů" se tak jako vhodný projekt ukázala možnost modernizace vozového parku formou nákupu nových nízkopodlažních vozidel. Výše dotace zde totiž dosahuje 92,5% uznatelných výdajů a zbylá 7,5% je město již tradičně schopno pokrýt ze svého rozpočtu.
Projekt analyzuje všechny prvky chodu města i okolní oblasti, možnosti rozvoje, rizika i pozitiva všech variant, které mohou během realizace nastat.
Z hlediska potřebnosti projektu se posuzují údaje:
- ekologické
- nejsou emise v oblasti provozu a celkový podíl minimální
- ekonomické - srovnání nákladů pořizovacích, dlouhodobá životnost, údržba, vývoj ceny a situace kolem zásob ropy
- provozní - dynamik a tichost v provozu
Nechybí ani zhodnocení současného stavu vozového parku, který i přes maximální snahu je již na hranici únosnosti nákladů na údržbu.
V současnosti by bylo již 20 trolejbusů potřeba vyřadit a v roce 2009 k tomu přibude dalších 7. Na 16 vozů se již téměr nedají sehnat náhradní díly elektrické výzbroje atd.. Dalším faktorem je modernizace stávajících vozidel, která zahrnuje jen udržení ve stavu provozuschopnosti (pozn. s ohledem na dnešní požadavky bezbarierovosti větší modernizace ani nemá smysl).

Výsledkem je varianta, která by se v případě schválení dotace počítalo s počtem 26 vozidel s rozložením do tří let a to v podobě:
2009 - 4 ks 12m a 5 ks 15m
2010 - 8 ks 12m
2011 - 9 ks 12m

V letech 2012 - 2015 se pak předpokládá v závislosti na finančních možnostech města pokračování v dokončení obnovy počtem 7 ks 12m a 4 ks 15m z vlastních zdrojů.
Náklady na obnovu se odhadují do částky 300 mil Kč včetně dotace a s následným dokončením koupí z vlastních zdrojů + 132 mil. Kč.
U varianty 15m je případně možnost zvolit též variantu kloubovou v délce 18m avšak je preferována varianta 15m. (pozn. dle předběžných informací bude od roku 2009 také 15metrová varianta v nabídce dosavadního dodavatele Škoda Electric).

Projekt též analyzuje situaci v případě neschválení dotace a ta není příznivá. Znamenala by totiž natolik výrazné zpomalení obnovy, že by v konečném důsledku došlo k částečnému útlumu a možným úvahám o nahrazení autobusovou dopravou.
IPRM, projekt č.2. - Město bez bariér
Tato část projektu se týká vytvoření možnosti volného pohybu po ulicích města. Vytváření bezbariérových prvků již několik let probíhá souběžně s rekonstrukcí ulic a zastávek. V rámci projektu by v letech 2008 - 2013 mělo dojít k výraznému rozšíření bezbariérovosti po celém městě včetně okrajových částí. I zde bude kladen důraz na provázání s hromadnou dopravou a bez povšimnutí nezůstane ani železnice (např. zastávka Proboštov).
Tato část projektu je dlouhodobým záměrem města a to se na ni zřejmě již pečlivě připravilo. Nasvědčuje tomu, že na tento projekt není požadována dotace a město ca 200milionové náklady hodlá financovat ze svého.
Karty jsou rozdány .... nezbývá než čekat
Dne 27.června 2008 byla podána zastupitelstvem "posvěcená" žádost o schválení dotace. Rozhodnutí by mělo padnout v průběhu 3 měsíců. Pakliže bude výsledek pozitivní, nastane další etapa získávání peněz a to je zpracování dílčího projektu na samotný nákup vozidel. Proto ani současný projekt neřeší detaily jako je typ a výrobce. V případě schválení projektu také může být přidělena dotace v jiné výši než bylo požadováno. V každém případě mají teplické trolejbusy zřejmě neopakovatelnou šanci na cestu za perspektivní budoucností a město Teplice šanci stát se v rámci ČR unikátním bezbariérovým městem.
Autor: Jan Maxa (údaje čerpány z projektu IPRM)
::Úvod ::Redakce ::Kontakt