ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Czech Independent Transport Association, Tschechischen unabhängigen Verkehrsgesellschaft
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Hobby / modely

Představujeme kolejiště - Krásná Lípa TT

Autorem tohoto kolejiště je Petr Ježek. Rozměry 2x2 m. Datum výstavby: 1985 - 1992.
Popis
Toto kolejiště svým technickým řešením odpovídá době svého vzniku. Základní koncept: hlavní dvoukolejná trať s vedlejší tratí a nákladním nádražím. Hlavní trať vychází z velkého nádraží o šesti staničních kolejích. Vzhledem ke stísněnému prostoru nebylo možné umístit přejezd ze všech směrů na všechny staniční koleje. Toto je nutné řešit posunem na druhý konec nádraží, přičemž rozpojování souprav je zajištěno automatickými rozpojovači. Dvoukojená trať je řešena dvěma proudovými okruhy, vzájemně odizolovanými, čímž je umožněn obousměrný a nezávislý provoz. Na této trati je umístěn tunel umožňující automatickou výměnu souprav a přejezd na trať vedlejší. Z hlavního nádraží vychází i trať vedlejší, která tvoří uzavřený celek (okruh). Preferovaný směr, který umožňuje i automatický provoz až tří souprav najednou, je z hlavního nádrží směr vlevo. Za prvním obloukem je umístěna odbočka směr nákladové nádraží, které slouží spíše ke statické expozici nákladních vozů. V tunelu, kde začíná stoupání se napojuje propojka z hlavní, dvoukolejné tratě. Stoupání pokračuje i nadále až po přemostění hlavní tratě. Poté následují 2 dlouhé roviny situované nad hlavní nádraží. Následuje další stoupání, zakončené v horním nádraží. Toto nádraží má 2 staniční koleje a slouží jako výhybna na této trati. V počátcích výstavby kolejiště bylo toto nádraží koncové. Je zde umístěno lokomotivní depo. Později byl dokončen poslední úsek tratí, tj. poměrně prudké klesání v krajině až na hlavní nádraží, kde trať zprava ústí vedle hlavní trati, ze které je na tomto zhlaví umožněn přejezd z hlavní trati na vedlejší. Na vedlejší trati je možný provoz i opačným směrem tj. zleva doprava, ale pouze manuálně ovládaný. Veškerý provoz je zajištěn přes ruční přepínače a reléové přepínače. Automatický provoz je zajištěn pomocí ručně vyráběných spínačů umístěných v kolejích, které nejsou na první pohled postřehnutelné. Pouze v prudších stoupáních a tunelech je použito originálních spínacích kolejí. Tratě prošly v roce 1990 - 91 rozsáhlou rekonstrukcí a jsou v podstatě hotové. totéž lze prohlásit o elektroinstalaci, jelikož autor nepředpokládá přechod na moderní ovládací prvky. Stále však není dokončen střed města, levá dolní část krajiny a 1 most na vedlejší trati.
Budoucnost?
Vzhledem k tomu, že neprozřetelně bylo použito v tunelech staré kolejivo, dochází zde k poměrně rozsáhlé korozi, tj. je nutné ho vyměnit, čímž dojde i k částečné destrukci krajiny. Rovněž se zub času podepsal i nad stavem některých elektromagnetických přestavníků výhybek, které bude nutno vyměnit. Nejvíce se však nad stavem kolejiště podepsal výbuch sazí z lokálního topení, které i přes zakrytí kolejiště, částečně poškodily část krajiny. Následky se podařilo již odstranit luxováním, přičemž došlo i k vyluxování, tj. poškození, zatravnění a podkladu kolejí. Práce dost, ale i přes nedostatek času se práce chýlí ke konci.... i když, které kolejiště bylo někdy definitivně dokončeno?
Fotogalerie
::Úvod ::Redakce ::Kontakt